زندگی و رودخانه

با نگاه عاشقانه

ازجناب گوران خواستم به سابقه ی حضورش در عرصه ی این آب و خاک، خطی زمهر بر ما روا دارد. گرچه آمارها از آن سالها پیش است با این همه نشان آز ان دارد که بی مهری ما به آب حکایت امروز و دیروز نیست. 

گرامی من حضرت شکری عزیز،

سلام و پوزش بسیار که توفیقی به شرفیابی نبود. به توصیه ی جناب شما رفتم که خطی به حکایت آب و آنچه  بر آن برود بیاورم ولی دست ناهمراه که عذر آرتروز به واگویه های دل لنگ میزند رجعتم به خاطره ها داد و از میان  مشقهای پار و پیرارِ اشتغال یک دو سیاه خطی در آوردم و پیوست کردم که اگر مقبول افتاد مورد استفاده قرار دهند. روی شما گلاب، سالیانی را به دل و دل گویی درپای آب به پوستین پست و مسئولیت بودیم و به گویشش آشنا و امروز اگر چه  هر دوی ما از تعریف اصل خود دور شدیم ولی دل به همان شور و جیکاجیک اش باقی داریم….

باقی به ارادت

گوران  ۱۴/۱۱/۹۳

Gooran--Gooran1Gooran2Gooran3Gooran4Gooran5 Gooran6 Gooran7 Gooran8 Gooran9 Gooran10Gooran11 Gooran12 Gooran13 Gooran14 Gooran15 Gooran16 Gooran17 Gooran18

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.